Nhờ Ích Thận Vương, ông Lê Bá Long 83 tuổi bị suy thận độ 4 mà không cần chạy thận